Nudimo individualan pristup svakom projektnom zadatku, optimalna funkcionalna rješenja, moderan dizajn, te posvećenost detaljima u cilju stvaranja kvalitenog arhitektonskog djela za sve vrste građevina bez obzira na veličinu i namjenu.

 • individualan pristup
 • stručno savjetovanje tijekom kompletnog procesa od ideje do realizacije
 • analiza mogućnosti gradnje i prostorno-planske dokumentacije
 • izrada idejnih rješenja i projekata
 • izrada glavnih projekata
 • izrada izvedbenih projekata i nacrta detalja
 • izrada krajobraznih projekata i projekata uređenja okoliša
 • ishođenje posebnih uvjeta, potvrda i sve ostale potrebne dokumentacije
 • ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola
Angažman stručnog nadzora prilikom građenja svih vrsta objekata, osim što je zakonska obveza, osiguranje je svakom investitoru da će njegovi interesi u građenju biti ispravno zastupani i da će se samo građenje odvijati prema ishođenoj građevinskoj dozvoli, poštivajući sva pravila struke, norme i zakone.

 • nadzor građenja u skladu s ishođenom dozvolom
 • kontrola usklađenosti glavnog projekta s ishođenom dozvolom
 • provjera osposobljenosti izvođača radova za obavljanje djelatnosti građenja
 • kontrola ugovornih obveza izvođača i ugovorenih rokova
 • propisivanje potrebnih kontrolnih postupaka
 • otklanjane nedostataka i nepravilnosti tijekom gradnje u dogovoru s investitorom
 • kontrola vođenja građevinskog dnevnika
 • pomoć pri pripremi sve potrebne dokumentacije za tehnički pregled građevine
 • sudjelovanje na tehničkom pregledu građevine
 • izrada završnog izvješća nadzornog inženjera kao nužnog uvjeta za izdavanje uporabne dozvole
Troškovnik radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Detaljna procjena proizlazi iz umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada. U suradnji sa kooperantima izrađujemo troškovnike za sve strukovne smjerove (građevinsko-obrtnički, strojarski, elektroradovi, vodovod-kanalizacija…).

 • troškovnik za izgradnju građevine
 • troškovnik rekonstrukcije
 • troškovnik za dovršenje gradnje
 • troškovnik adaptacije
 • troškovnik sanacije
 • troškovnik za banke i ostale institucije
Kvalitetni prostorni prikazi omogućavaju realističan doživljaj arhitektonskih djela i ambijenta u fazi projektiranja, daleko prije same realizacije, odnosno izgradnje.

 • izrada 3d modela licenciranim računalnim software-ima
 • vizualizacije i prostorni prikazi interijera i eksterijera navedenih modela
 • Izrada video animacija
 • Priprema plakata i letaka za oglašavanje
 • Izrada kataloga stanova za prodaju
Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom, poslovnom ili dr. jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade. Za potrebe provedbe etažiranja i upis u zemljišno-knjižnom odjelu pripadajućih sudova glavni potrebni dokument je etažni elaborat.

 • izrada etažnih elaborata za stambene, poslovne i druge zgrade
 • ishođenje potvrde etažnog elaborata od nadležnog tijela
 • ishođenje svih ostalih potrebnih dokumenata
 • sastavljanje prijedloga za upis i predaja navedenog u nadležni zemljišno-knjižni odjel
Pružamo cjelovitu uslugu ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata na što brži, učinkovitiji i financijski povoljniji način, sa iskustvom preko tisuću uspješno okončanih postupaka.

 • savjetovanje i vođenje cjelokupnog postupka
 • izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
 • izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja
 • izrada izjave o mehaničkoj stabilnosti i otpornosti građevine
 • ishođenje sve potrebne dokumentacije
 • pravni savjeti
Klijentima nudimo cjelokupnu uslugu savjetovanja i vođenja od ideje, analize, financiranja, projektiranja i realizacije, s ciljem stvaranja optimalnog projekta koji u potpunosti ispunjava želje i potrebe klijenata i osigurava financijsku isplativost projekta unutar zakonskih okvira i pravila struke.

 • konkretiziranje ideja i želja investitora
 • analiza prostorno-planske dokumentacije
 • provjera mogućnosti gradnje
 • razrada projektnog zadatka
 • izrada idejnog rješenja
 • usuglašavanje idejnog projekta s investitorom
 • izrada projektne dokumentacije
 • ishođenje potrebnih dozvola i dokumenata
 • prijava početka građenja
 • stručni nadzor građenja
 • organiziranje tehničkog pregleda
 • ishođenje uporabne dozvole
Pružamo uslugu energetskog pregleda i izrade energetskih certifikata postojećih i novih zgrada. Zakonska regulativa propisuje obvezu izrade energetskog certifikata za sve zgrade, stanove i poslovne prostore površine veće od 50 m2, dok je za ishođenje uporabne dozvole za nove zgrade energetski certifikat jedan od obaveznih priloga.

 • prikupljanje potrebnih podataka
 • energetski pregled
 • izrada energetskog certifikata
Klijenta vodimo od informativnog razgovora do realizacije projekta. Sukladno željama i potrebama klijenta i visini investicije odabiremo opremu i namještaj od provjerenih i pouzdanih dobavljača.

 • informativni razgovor
 • analiza i savjetovanje
 • obilazak terena i detaljna izmjera
 • izrada idejnog rješenja
 • zajednički izbor opreme i namještaja
 • Vizualizacije
 • savjetovanje pri narudžbi opreme i namještaja
 • stručni nadzor izvođenja radova